Busan Metropolitan City

搜索
釜山市政
文化觀光
交通工具
經濟產業
生活信息
釜山介紹
其他信息

經濟產業

港灣、物流

經濟產業 > 港灣、物流
釜山新港

釜山港簡介

地理條件和國際地位
港口設施建設現況
建設釜山新港
集裝箱碼頭現況
集裝箱碼頭現況
分類 子城台 神仙台 戡蠻碼頭 新戡蠻
碼頭
牛岩碼頭
事業期間 1974-1996 1985-1997 1991-1997 1995-2001 1995-1999
事業費用(一億韓元) 1,084 2,226 4,724 1,781 -
投入運營年份 1978.9 1991.6 1998.4 2002.4 1996.9
運營公司 韓國和記 KBCT BICT, BGCT 東部釜山 牛岩碼頭
職員人數(名) 759 684 691 324 210
岸牆長度(米) 1,447 1,500 1,400 826 500
岸前水深(米) 15 15-16 15 15 11
吞吐能力(1千TEU) 1,722 1,236 1,600 819 300
靠岸能力(泊位) 5萬噸×4艘
1萬噸×1艘
5萬噸×5艘 5萬噸×4艘 5萬噸×2艘
5千噸×1艘
2萬噸×1艘
5千噸×2艘
1萬噸×1艘
(1千平方米)
624 1,168 727 294 182
堆場面積
(1千平方米)
335 804 384 153 158
堆場面積
(1千平方米)
7 82 4.8 5.5 -
貨運站面積
(1千平方米)
19 59 25 3 5
鐵路引入線(米) 980 925 1,032 - -
集裝箱碼頭現況
分 类 新港1碼頭 新港2碼頭 新港3碼頭 新港4碼頭 新港5碼頭
事業期間 1995-2009 1995-2009 2001-2009 2001-2010 2004-2013
事業費用
(一億韓元)
10,746 10,746 3,881 4,118 5,108
投入運營年份 2010.3 2006.1 2009.2 2010.2 2012.1
運營公司 PNIT PNC 韓進海運 現代商船 BNCT
職員人數(名) 518 640 502 620 412
岸牆長度(米) 1,200 2,000 1,100 1,150 1,400
岸前水深(米) 16 16~17 18 16~17 17
吞吐能力
(1千TEU)
2,091 3,677 2,310 1,936 2,440
靠岸能力(泊位) 5萬噸×3艘 5萬噸×6艘 5萬噸×6艘
2萬噸×2艘
5萬噸×2艘
2萬噸×2艘
5萬噸×4艘
1萬噸×1艘
(1千平方米)
840 1,210 688 553 785
堆場面積
(1千平方米)
282 525 346 213 154
堆場面積
(1千平方米)
19.6 11 15.7 10.3 7.792
貨運站面積
(1千平方米)
5.4 1.1 - - -
鐵路引入線(米) - 1,200 - - -
釜山港集裝箱貨物增勢表

(單位:1千TEU)

釜山港集裝箱貨物增勢表
分 類 2012 2013 2014 2015 2016 2017
進 口 4,381 4,424 4,589 4,714 4,801 5,040
出 口 4,426 4,509 4,649 4,650 4,819 5,138
中 轉 8,148 8,748 9,429 10,105 9,836 10,213
沿 岸 90 4 - - - 82
總 計 17,046 17,686 18,683 19,469 19,456 20,473
增加百分比 10.2% 7.4% 7.8% 7.2% 2.7% 3,8%
貨物中轉率 47.8% 49.5% 50.5% 51.9% 50.6% 49.9%
國際主要港口的集裝箱吞吐量

(單位:1千TEU)

國際主要港口的集裝箱吞吐量
排名 港口名稱 2016年 2017年 同比增減
1 上海 36,550 37,130 1.6
2 新加坡 37,133 40,300 8.5
3 深圳 23,997 26,000 7.3
4 寧波/舟山 21,560 25,970 20.4
5 香港 19,579 20,750 4.8
6 香港 19,456 20,473 5.2